Documenten

Gemeentelijke leges instemmingsbesluit Telecommunicatie

Tijdens het Algemeen Overleg Telecom van 28 mei jl. stelde het lid De Liefde aan de orde dat er in sommige gemeenten zeer hoge leges in rekening worden gebracht bij de aanleg van kabels of leidingen door telecombedrijven (Kamerstuk 24095 nr. 353, 2012-2013). Marktpartijen hebben daarbij aangegeven dat de uitrol van breedbandnetwerken hierdoor wordt gehinderd. Met deze brief informeer ik u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), over de aard van de problematiek en de actie die ik hierop zal ondernemen.

Lees verder

Ga voor glasvezel

Wie over 5 tot 10 jaar nog in het buitengebied wil boeren en wonen, kan niet om breedbandinternet heen. De beschikbare techniek is momenteel al goed uitgewerkt en er liggen volop kansen om glasvezel aan te leggen. Dat is in Brabant dankzij het innovatiefonds van de provincie financieel prima rond te rekenen, zeker als de dorpskernen ook nog aangesloten moeten worden.

Lees verder

Gelderse coalitiepartijen verruimen bestuursakkoord "Uitdagend Gelderland"

De coalitiepartijen in de Staten van Gelderland willen het investeringsprogramma van 850 miljoen uit het bestuursakkoord van 2011 met extra investeringen vergroten om de economie en de werkgelegenheid te versterken. In een gezamenlijke motie, die volgende week wordt ingediend bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2013, vragen VVD, PvdA, CDA en D66 om een 'robuuste investeringsimpuls'.

Openen document

Van Steenwijkerland naar Breedbandland

Business case voor een coöperatieve aanpak.

Openen document

Toekomstbeelden Nederlandse Telecommarkten 2014

OPTA is onder andere belast met het toezicht op de markten voor vaste telefonie, breedbandinternettoegang en televisie. Op grond van de Telecommunicatiewet dient OPTA relevante markten af te bakenen, te analyseren en te bepalen of een partij op een markt aanmerkelijke marktmacht heeft of zal behouden of krijgt. OPTA bepaalt vervolgens welke mededingingsproblemen zich mogelijk voordoen en kan passende verplichtingen opleggen om deze tegen te gaan.

Openen document

Statennotitie Digitale Bereikbaarheid Gelderland

Digitale bereikbaarheid is voor de inwoners en bedrijven van Gelderland van groot belang, de behoefte hieraan neemt jaarlijks sterk toe. In het grootste deel van Gelderland is dat door de aanwezige HFC (coax)- en glasvezelnetwerken van een voldoende niveau. Echter circa 9% van de huishoudens in Gelderland zal tussen nu en 3 jaar geen toekomstvast breedbandnetwerk (Next Generation Access Networks, NGA) tot zijn beschikking krijgen, indien deze aanleg volledig aan de markt wordt overgelaten. Dit kan in de nabije toekomst leiden tot een digitale tweedeling.

Openen document

Openen document met bijlages

Uit dit document: draadloos is niet het alternatief

Notulen van de vergadering van de commissie MIE

Statenvoorstel nr. PS/2012/444

De provincie Overijssel heeft de ambitie om een open, toekomstvast en provinciedekkend breedbandnetwerk te realiseren. Wij willen dat iedereen in Overijssel een optimale toegang heeft tot voldoende breedbandcapaciteit en daarbij vrij kan kiezen tussen de verschillende leveranciers van de diensten. Dit is een randvoorwaarde voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Overijssel. Het versterkt onze kenniseconomie en het stimuleert de ontwikkeling van innovatieve (maatschappelijke) diensten. Ook draagt het bij aan de leefbaarheid en nieuwe economische dragers op het platteland en het bevordert de bereikbaarheid.

Openen document

Scenariokeuze voor de totstandkoming van een hoogwaardige, toekomstvaste en open breedbandinfrastructuur voor particulieren in Fryslân

Deze startnotitie heeft betrekking op de breedbandinfrastructuur naar particulieren. Als we het over 'breedbandinfrastructuur' hebben, bedoelen we breedbandige aansluitnetwerken zoals xDSL (het traditionele koperen telefonienetwerk), coax (de kabel) of glasvezel.

Openen document

Hoogwaardig internet op uw bedrijventerrein. Hoe pakt u dat aan?

Glasvezel kun je vergelijken met een snelweg, deze moet goed en betaalbaar zijn. Glasvezel is meer dan alleen snel internet, het is ook bruikbaar voor o.a. beveiliging en pinnen. Glasvezel is toekomstbestendig en daarmee de nutsvoorziening van de toekomst.

Openen document

Breedband in Overijssel

Een presentatie over breedband in Overijssel.

Openen document

De locale socio-economische impact van "fiber to the home"

Verder onderzoek naar de socio-economische impact van FttH in Nederland is wenselijk. Voor Nederland is een ZWO gefinancierd onderzoek gaande naar de voor en nadelen van investeringen door de gemeentes in glasvezelnetten en de wijze waarop dat het best gefaseerd zou kunnen worden. Zonder over de resultaten te beschikken kunnen we nu al zeggen dat de ruimte om gemeentelijk of zelfs landelijk glasvezelnetten aan te leggen er is, omdat de zittende netwerkbeheerders geen DSL aanboden en bijvoorbeeld nu geen glasvezel aanbieden in de minder ontwikkelde en veelal afgelegen regio's en plattelandsgebieden in de EU. Bovendien bevordert het de concurrentie op de locale Telecom markt door de open access eis en speelt hier een klassiek marktfalen: voor multimediale toepassingen is veel bandbreedte nodig en omdat die niet aangeboden wordt komen de multimediale diensten die veel bandbreedte nodig hebben niet van de grond. Onder voorwaarden en binnen de EU regels daarvoor kunnen gemeenten initiatieven nemen tot het aanleggen van glasvezelnetten zonder dat ze in conflict komen met Europese en nationale wetgeving ter plaatse.

Openen document

Handreiking breedband voor gemeenten

Onder de titel 'Goed op weg met breedband' heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een handreiking voor gemeentes en provincies gepresenteerd tijdens het VNG congres eerder deze week in Den Haag. In de publicatie wordt ingegaan op techniek, mogelijkheden en uitdagingen voor provinciale en gemeentelijke overheden bij het realiseren van breedband in hun gebied.

Lees verder Openen document

Er is iets aan de hand

Met glasvezel op het platteland.
Presentatie van Jan Hut over glasvezel op het platteland.

Openen

Nederland beter breedbandland

The missing link: zelf samen doen.
Presentatie gehouden op 4 november 2011 tijdens de glasdag 2011 in Amersfoort door Henk Doorenspleet, Rabobank International.

Openen

Draadloos breedband in het buitengebied

De Provincie Limburg heeft de ambitie om een toekomstvast telecommunicatienetwerk te realiseren in Limburg. Het realiseren van een dergelijke netwerk is geen doel op zich. Het maakt onderdeel uit van een strategische visie om er voor te zorgen dat de provincie Limburg kan concurreren met ontwikkelingen in aangrenzende gebieden en zich op andere terreinen juist kan onderscheiden en excelleren. Met een veelheid aan hoogwaardige kennisinstituten in de directe nabijheid is de Maastricht-Heuvelland-regio een aantrekkelijk woon-, werk- en leefomgeving voor kleinere kennisintensieve bedrijven en hoger opgeleiden die naast hun drukke banen zoeken naar rust en ontspanning. De vele monumentale en karakteristieke panden veelal gelegen in het buitengebied zijn hiervoor ideale woon- en /of werk locaties.

Openen

2007-2013 Rural Development Programme for the Netherlands

Samenvatting.

Openen

Communautaire richtsnoeren voor de toepassing van de staatssteunregels in het kader van de snelle uitrol van breedbandnetwerken

Breedbandconnectiviteit is een belangrijke factor voor de ontwikkeling, de invoering en het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën (ICT's) in de economie en in de samenleving. Breedband is van strategisch belang om de bijdrage van deze technologieën aan groei en innovatie in alle sectoren van de economie en aan sociale en territoriale cohesie te versnellen. Overeenkomstig de Lissabonstrategie en de daaropvolgende mededelingen zet de Commissie zich actief in voor ruime beschikbaarheid van breedbanddiensten voor alle Europese burgers.

Openen

Nederland moet op de schop

Waarom glasvezel? Enkele citaten uit de digitale publicatie Nederland moet op de schop van Willem Vermeend en Rick van der Ploeg.

Nederland moet hét internetland van de wereld worden.

Daarnaast heeft de wereldwijde razendsnelle digitalisering van onze samenleving een sterke invloed op de economische ontwikkeling en werkgelegenheid. Internet beïnvloedt onze wijze van werken, ondernemen en leren. Maar ook onze arbeidsproductiviteit en welke bedrijven hun omzet kunnen vergroten of hun omzet in het internettijdperk zien teruglopen of zelfs niet meer kunnen overleven. Ook heeft het wereldwijde web invloed op de vraag waar ondernemers zich willen vestigen. Landen met de beste internetinfrastructuur, zoals supersnel internet en een adequate wettelijke regels die het vrije internet waarborgen, beschikken daarmee over een extra wervingskracht om nieuwe bedrijven en kenniswerkers naar hun land te halen en bestaande bedrijven te behouden. Door de snelle opmars van het web nemen de effecten daarvan op de groei van de economie en de werkgelegenheid toe en daarmee ook op de welvaart en de verdeling daarvan in de wereld. Nederland moet voorop gaan lopen; daarmee jagen we op een duurzame wijze onze economie aan.

Hoe wordt Nederland het belangrijkste internetland in de wereld
De belangrijkste maatregelen om dit te bereiken zijn: in alle steden en dorpen wifi; supersnel internet, vooral voor bedrijven; de invoering van een verplicht vak internet in het onderwijs; een snelle digitalisering van onderwijs en opleidingen ('iPad onderwijs'), het bevorderen van het nieuwe digitale werken en meer werknemers met een technische opleiding.

Wat kunnen we met Nederland internetland bereiken?
Met het pakket maatregelen dat hierboven is geschetst, kan ons land opstomen naar de eerste plaats op de wereldranglijst van internetlanden. Die positie leidt tot een versterking van de internationale concurrentiekracht van Nederland, tot extra groene economische groei en werkgelegenheid en ook tot nieuwe bedrijven en innovaties. Met deze digitalisering nemen ook de kwaliteit van onze overheid, het onderwijs en die van onze gezondheidszorg toe. Bovendien leidt Nederland internetland

Openen

De draad opgepakt

Hoe bestuurders verantwoordelijkheid moeten nemen bij het aanjagen van de uitrol van breedbanddiensten in de gemeente en de regio.

Openen

Goed op weg met breedband

Handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties.

Hoe gaat een gemeente om met staatssteunregels. Zie bladzijde 57. Openen

Statennotitie Gelderland

Op 29 juni 2011 is motie 34 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar' aangenomen. Hierin verzoeken PS GS 'Een provinciaal uitvoeringsplan digitale bereikbaarheid op te stellen inclusief de noodzakelijke middelen en deze uiterlijk 1 maart 2012 aan Provinciale Staten voor te leggen'. In deze notitie informeren we u over de stand van zaken over dit onderwerp en de vragen waar we voor staan. Openen

Glasvezel als het nieuwe Goud?

Glasvezel is het nieuwe goud. Tenminste, als je ziet met welke gretigheid en methodes grote bedrijven als KPN, UPC, Reggefiber (=40% KPN) zich op dit product storten. Dat moet dus wel een toekomstbestendig product zijn. Dat klopt, de mogelijkheden die glasvezel biedt voor digitale ontwikkeling en innovatie zijn prima. Alleen dreigt rondom deze FibreRush hetzelfde te gebeuren als rondom ons oude vertrouwde coax-netwerk. Openen

Vragenbrief PvdA Castricum

Met onder andere vragen over de aansluiting van het buitengebied. Openen

Initiatiefvoorstel CDA glasvezelnetwerk gemeente Teylingen

Met speciale aandacht voor het buitengebied. Openen

Raadsvoorstel gemeente Heeze-Leende

Het raadsvoorstel van de gemeente Heeze-Leende voor glasvezel inclusief het buitengebied. Openen

Open breedbandnetwerken in Gelderland

Informatie over aanwezige breedbandnetwerken in Gelderland. Openen

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

(ELFPO)

Het aantal woningen in Putten

Uit Gemeente op Maat, Putten , document van het CBS. Openen

Het CDA wil heel Gelderland digitaal bereikbaar

CDA motie Provinciale Staten van Gelderland. Openen

Motie gemeenteraad Putten

Motie inventarisatie wens inwoners in buitengebied tot gebruik glasvezel. Openen

Slim graven voor gemeenten

Een visie op de mogelijke rol van gemeenten bij de vooraanleg van grondwerk ten behoeve van netwerken voor elektronische communicatie.

Onafhankelijk onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Openen

Handreiking breedband

Goed op weg met breedband.

Handreiking voor gemeenten, provincies en woningcorporaties. Openen

Deloitte: Revolutionaire Evolutie

De bevindingen van TNO in opdracht van de Task Force Supersnel Breedband zijn volledig in lijn met recent onderzoek van Deloitte, dat in opdracht van NLkabel is uitgevoerd en begin februari aan de Task Force is aangeboden: de Nederlandse breedbandinfrastructuur is goed toegerust voor de toekomstige vraag naar snelle verbindingen. Openen